Listák 2019/2020 - A Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Szakiskola Hivatalos Weboldala

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Szakiskola
Tartalomhoz ugrás


Intézményi közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. és 24. §-ai alapján
23. §.
 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, lásd Felvételi dokumentumban
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, lásd Beiratkozás dokumentumban
 3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, lásd Díjak dokumentumban
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, lásd Fenntartói értékelés 2016, és Fenntartói értékelés 2017, Fenntartói értékelés 2018 dokumentumban
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, lásd Éves munkaterv dokumentumban
 6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 7. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza, lásd Szervezeti és Működési Szabályzat , Házirend , Pedagógiai Program dokumentumok.
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, lásd Pedagógusok végzettsége dokumentumban
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét. NOS-végzettség
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, lásd Mérés-értékelés dokumentumban: 2013, 2014, 2015. 2016, 2017 2018 .
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, lásd Tanulói létszámadatok dokumentumban
 5. tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, lásd Tanórán kívüli dokumentumban
 6. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, lásd Iskolai feladatok dokumentumban
 7. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, lásd Követelmények, vizsgák dokumentumban
 8. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát, lásd Tanulói adatok dokumentumban.
 9. az "A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyezetetés tükrében" című tájékoztató anyagot.


© 2022 Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakképzőiskola és Szakiskola, Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz